Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Kitap Kültürü ve Sanatlari SAN 301 5 3 + 1 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ELA TAŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA, Doç.Dr. ELA TAŞ,
Course Assistants Arş. Gör. Mert AĞAOĞLU
Course Category
Course Objective Türk sanat tarihinde, kitap sanatları bağlamında geçmişten günümüze hat, tezhip, ebru, kat´ı ve cilt sanatı örnekleri incelenir.
Course Content Cilt, ebru, kat´ı, tezhip ve hat sanatlarının gelişimi, sanatçılar ve üsluplar bağlamında ele alınmaktadır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kitap sanatlarının gelişimini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Konuyla ilgili araştırma planı önerir Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Malzemeyi betimler Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Konuyla ilgili karşılaştırmalı yargıya varır Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Eserler arasındaki kültürel farklılıkları analiz eder Anlatım, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Sınav , Ödev,
6 Bezeme türleri arasındaki bağlantıları saptar Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Kapsam ve Sınırları, Kaynaklar
2 Kitap, Kültür ve Sanat Kavramları
3 Kitap Sanatlarının Doğuşu
4 Hat Sanatı Tarihçesi ve Kullanılan Malzemeler
5 Aklam-ı Sitte ve Hattatlar
6 Tezhip Sanatı Tarihçesi ve Kullanılan Malzemeler
7 Tezhip Türleri
8 Ara Sınav
9 Cilt Sanatının Tarihçesi ve Kullanılan Malzemeler
10 Cilt Türleri
11 Ebru Sanatının Tarihçesi ve Kullanılan Malzemeler
12 Ebru Türleri
13 Kat'ı Sanatı
14 Minyatür Sanatı Tarihçesi ve Kullanılan Malzemeler
Resources
Course Notes Dersin hocası tarafından verilecektir
Course Resources BİROL,İnci,DERMAN,Çiçek,Motifler,Kubbealtı Yayınları,
İstanbul 1991
İslam Sanatında Türkler, Yapı Kredi Yayınları,İstanbul, 1982
ERSOY, Ayla, Türk Tezhip Sanatı, Akbankın bir kültür hizmeti, İstanbul, 1988
KESKİNEL, Cahide, Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler-HATAİ, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000
ÖZEL, Mehmet, Geleneksel Türk Sanatları, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul, 1995
ÖZEL, Mehmet, Türkiyenin Şaheserlerinden Örnekler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999
ÖZEN, Mine Esiner, Türk Tezhip Sanatı, Gözen Kitap ve Yayınevi,İst.2003
ÖZEN, Mine Esiner, Tezhip Sanatından Örnekler, Özen Kitabevi,İst.2007.
Derman, U, (1997), Türk Sanatında Ebru, İstanbul
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 20 20
Final 1 25 25
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7