Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Osmanli Köşk ve Kasirlari SAN 444 8 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants Arş. Gör. Mert AĞAOĞLU
Course Category
Course Objective Ders kapsamında Osmanlı sivil mimarisinin unsurlarından olan köşk ve kasırların tarihi süreçte plan, mimari ve süsleme unsurları bakımından bazı değişiklikler geçirmesi konusunda durulması amaçlanmıştır.
Course Content Osmanlı döneminde inşa edilen köşk ve kasırlar öncelikle plan ve süsleme yönünden incelenecektir. Aynı zamanda bu yapıların sivil mimari içerisindeki yerleri ve Osmanlı kültürüne olan katkıları anlatılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İstanbul´da günümüze kadar gelen ve gelemeyen köşk ve kasırlardan örnekler verip değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Konusu hakkında araştırma önerisi sunar Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Proje / Tasarım,
3 Sivil mimarlık terminolojisine hakim olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Konunun sınırlarını çizer ve daha önce yapılan araştırmalar hakkında söz sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Köşk ve kasır mimarisi üzerinden farklı mimari üslupları yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Osmanlı Köşk ve kasır mimarisinin farklı yönlerini başlangıcından 19.yy.´ın sonuna kadar tanıtır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin amacı ve sınırları, konu ile ilgili kaynakların değerlendirilmesi
2 Genel hatlarıyla kasır ve köşk mimarisinin tanımlanması
3 Osmanlı Köşk mimarisinden örnekler
4 Osmanlı Köşk mimarisinden örnekler
5 Osmanlı Köşk mimarisinden örnekler
6 Osmanlı Kasır mimarisinden örnekler
7 Osmanlı Kasır mimarisinden örnekler
8 Osmanlı Kasır mimarisinden örnekler
9 Osmanlı Kasır mimarisinden örnekler
10 Ara Sınav
11 Kasır ve köşklerdeki mimarlık ve kültürel değişimi değerlendirilmesi
12 Modernleşme ve üslup açısından değerlendirme
13 Modernleşme ve üslup açısından değerlendirme
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources Eldem, Sedat H., Köşkler ve Kasırlar I-II, İstanbul 1974.
Gülersoy, Çelik, Yıldız Parkı ve Malta Köşkü, İstanbul 1983.
Kuban, Doğan, İstanbul - Bir Kent Tarihi, İstanbul 1996.
Yücel, İhsan, Aynalıkavak Kasrı, Ankara 1987.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 85
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 1 13 13
Final 1 15 15
Total Workload 134
Total Workload / 25 (Hours) 5.36
dersAKTSKredisi 5