Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Nümizmatik SAN 436 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU,
Course Assistants Arş. Gör. Rumeysa IŞIK
Course Category
Course Objective Tarih boyunca kullanılmış olan metal paralar,sikke ve madalyaların tarihi ve bunların tanımlanıp sınıflandırılarak görsellikle birlikte sunulması hedeflenmektedir.
Course Content Anadolu´nun Türk dönemi öncesi sikkelerinin genel olarak değerlendirilmesi yapılarak Selçuklu ve Osmanlı dönemi sikkelerinin Türk Sanatı açısından önemi, sikke çeşitleri, sikke ile ilgili çeşitli bilgiler, Osmanlıların son döneminde yapılan sikke çalışmaları, ilgili kurumlar ve bilimsel araştırmalar gibi konuların anlatımının yanında, Türkiye müzelerindeki zengin örnekler müze ortamında ve slaytlar eşliğinde gösterilecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Türk dönemine ait bir sikkeyi okur ve tarihler Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Performans Görevi,
2 Nümizmatik biliminin içeriğini ve öneminin kavrar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Sikkelerde kullanılan malzemeleri ve üretim tekniklerini farklı özellikleriyle tanır. Anlatım, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Önemli sikke kolleksiyonuna sahip müzeleri bilir. Anlatım, Gösteri, Sınav ,
5 Numizmatik terimlerini kullanır. Anlatım, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Türk dönemi paralarının tarihi gelişimini açıklar Anlatım, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Sikkenin Tanımı, İlk Ortaya Çıkışı
2 Mezopotamya ve Anadolu Uygarlıkları Sikkeleri
3 Antik Yunan ve Roma Dönemi Sikkeleri
4 Bizans İmparatorluğu Sikkeleri
5 Karahanlı ve Gazneliler Sikkeleri
6 Büyük Selçuklu Döneminde Basılan Sikkeler
7 Anadolu Selçuklu Dönemi Sikkeleri
8 İlhanlı ve Beylikler Dönemi Sikkeleri
9 Ara sınav
10 Erken ve Klasik Dönem Osmanlı Sikkeleri
11 Batılılaşma Dönemi´nde Sikkeden Kağıt Paraya Geçiş
12 Batılılaşma Dönemi´nde Nişan ve Madalyaların Ortaya Çıkışı
13 Nümizmatik ile İlgili Yayınlanmış Eserler
14 Sikke Seksiyonu Bulunan Müzeler
Resources
Course Notes Öğretim Üyesi tarafından bildirilecektir.
Course Resources TÜLAY Ahmet Semih., Genel Nümizmatik Sözlüğü,İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2001.
MORKHOLM Otto., Erken Helenistik Çağ Sikkeleri, İstanbul, 2002.
ARTUK İbrahim-ARTUK Cevriye., İstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirindeki İslami Sikkeler Kataloğu, C: I-II, İstanbul, 1974.
ALPTEKİN Coşkun., Selçuklu Paraları, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, II, Ankara 1971.
ÖZTÜRK Mustafa., Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi, Türkler, C.10, Ankara, 2002, s.802-822; AYKUT Nezihi., Osmanlı Sikkeleri, Türkler, C:10 , Ankara, 2002, S. 823-842.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Seminer) 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 5 10
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5