Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Modern Sanat Akimlari SAN 403 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA,
Course Assistants Arş. Gör. Rumeysa IŞIK
Course Category
Course Objective 18-20.yy kültür sanat ortamı içinde, Avrupa´da oluşan sanat akımları, kavramlar ve sanatçılar üzerinde durularak eserleri tanıtma amaçlanmaktadır.
Course Content 18-20.yy arasında sanat alanındaki yenilikler, etkileşimler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Üsluplar arası etkileşimi tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sanat Akımlarının toplumsal etkilerini irdeler Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 18-20. yy sanat akımlarını tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Dönem sanatçılarını ve eserlerini öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Çağdaş sanata etkisini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Akımların üslup özelliklerini bilir Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Modern Sanat Akımlarına Giriş: Kaynaklar
2 Sanatın Toplumsal Tarihi
3 Empresyonizm
4 Sembolizm
5 Expresyonizm
6 Bauhaus
7 Fovizm
8 Kübizm
9 Ara sınav
10 Fütürizm
11 Dadaizm
12 Konstrüktivizm
13 Sürrealizm
14 Performans Sanatları ve Land Art
Resources
Course Notes Dersin hocası tarafından verilecektir.
Course Resources BATUR, Enis (Der), Modernizmin Serüveni, Yapı Kredi Yayınları.
BENJAMIN, Walter, Pasajlar, Yapı Kredi Yayınları.
LYNTON, Norbert, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5