Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Geç Dönem Osmanli Mimarisi SAN 401 7 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants Arş. Gör. Rumeysa IŞIK
Course Category
Course Objective Osmanlı döneminde batı etkisinin ilk görüldüğü alanlardan biri olan mimarînin geçirdiği değişikliklerin ve yeni Millî mimarlığın oluşumunun; eserler, sanatkarlar ve kültürel ortam eksenlerinde detaylı olarak öğretilmesi.
Course Content Üsluplar, oryantalis üslup, barok, rokoko, ampir, eklektik üslup, dini mimari, külliyeler, saraylar, meydan ve saat kuleleri, anıtlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Batı etkisinin Osmanlı sanatına yansımalarını kronolojik olarakl değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Stil kritiği yaparak bu dönem ait bir eser üzerinde etkili olan üslupları belirler. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Ödev, Performans Görevi,
3 Osmanlı Sanatının 17.18.19. yüzyılda ortaya koyduğu taşınabilir ve taşınamaz kültür ve sanat eserlerini üslup,biçim, form özellikleriyle tanımlar Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
4 Bu dönem yapı tiplerini farklın özellikleriyle tanır. Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Osmanlı mimarisinin 17.18.19. yüzyıl örneklerini Avrupa kültürlerindeki örnekler ile karşılaştırır. Anlatım, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Yapacağı bir araştırma için mevcut olan temel kaynakları kullanır. Anlatım, Bireysel Çalışma, Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Osmanlı Sanatında Mimar Sinan´dan Sonraki Gelişmeler
2 Klasik anlayıştan kopuş, lale devri
3 III. Ahmet, I. Mahmud Dönemi eserleri
4 Barok ve Rokoko etkileri III. Osman, III. Mustafa devri yapıları
5 I. Abdülhamit, III. Selim
6 Ampir üslup, IV. Mustafa, II. Mahmut devri yapıları
7 Eklektik üslup, Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz dönemi.
8 V. Murat ve II. Abdülhamit dönemi yapıları
9 Ara sınav
10 Batılılaşma dönemi mimarlar, sanatçılar
11 Osman Sarayları
12 Meydanlar, Meydan çeşmeleri, saat kuleleri.
13 I. Ulusal Mimarî Dönemi, sanatçılar ve mimari anıtlar
14 I. Ulusal Mimarî Dönemi mimari eseler
Resources
Course Notes Öğretim Üyesi tarafından bildirilecektir.
Course Resources ASLANAPA Oktay., Osmanlı Devri Mimarisi,İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1985.
KUBAN Doğan., Osmanlı Mimarisi,İstanbul, 2007.
KUBAN, Doğan; İstanbul Yazıları,İstanbul 1998.
CEZAR,Mustafa.,Sanatta Batıya Açılş ve Osman Hamdi,İstanbul,1971.
AREL Ayda.,18 .Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci, İstanbul,1975.
AKTÜRE,S.,19.yy.Anadolu Kenti Mekansal Çözümlemesi Ankara, 1978.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5