Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Erken Osmanli Mimarisi SAN 303 5 3 + 1 4 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ERKAN ATAK
Course Lecturers Doç.Dr. ERKAN ATAK,
Course Assistants Arş. Gör. Murat ALKAN
Course Category
Course Objective Osman Gazi´den Sultan II. Murad döneminin sonuna kadar olan mimari erlerin, gruplandırılarak kronolojik olarak ayrıntılı bir biçimde öğretilmesi.
Course Content Cami mimarisi, plan tipleri,türbeler, medreseler, hamam, han-bedesten ve Osmanlı külliyeleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlının erken dönem eserlerinin daha sonraki dönemlere etkisini ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sözlü Sınav, Ödev,
2 Erken Osmanlı mimarisinin sınırlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Mimari eserleri dönemi içindeki dğer beyliklerin eserleri ile yapı türü malzeme ve teknik bakımından karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Bu dönem mimarisinin getirdiği yenilikleri yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Dönemin gelişim aşamalarını örnekleriyle ortaya koyar Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Osmanlının kültürel hayatı ile mimari arasında bağ kurar Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Erken Osmanlı sanatı kavramı, kronoloji ve konu hakkındaki kaynakların değerlendirilmesi.
2 Cami mimarisi ve plan tipleri
3 Osman ve Orhan Gazi dönemi eserleri
4 I. Murad (Hüdavendigar) dönemi eserleri
5 Yıldırım Bayezid ve Fetret dönemi eserleri
6 Çelebi Sultan Mehmed dönemi eserleri
7 II. Murad dönemi eserleri
8 Osmanlı türbelerin genel özellikleri ve Selçuklu dönemi ile karşılaştırılması
9 Ara sınav
10 Türbe mimarisi,
11 erken Osmanlı medreselerinin genel özellikleri ve Selçuklu dönemi ile karşılaştırılması
12 Han, bedesten ve hamam mimarisi
13 Erken devir Osmanlı külliyeleri
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources KURAN Abdullah., İlk Devir Osmanlı Mimarisinde Camii, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1964.
KURAN Abdullah., Anadolu Medreseleri, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yayınları;9, 1969.
AYVERDİ E.Hakkı-YÜKSEL İ.Aydın.,İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi,İstanbul:İstanbul Fethi Derneği, 1976.
AYVERDİ, E. Hakkı., Osmanlı Mimarisinde Çelebi Mehmed Ve II. Murad Devri,2. Baskı, İstanbul: Fetih Cemiyeti Yayınları, 1989.
ASLANAPA Oktay., Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul:Inkılâp Kitabevi, 1985.
GABRIEL Albert., Bir Türk Başkenti Bursa, C.I-II, (çev.) Neslihan Er vd., Bursa: Osmangazi Belediyesi Yayınları, 2008.
Türkiye´de Vakıf Abideler ve Eski Eserler, C.I-V, Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 1983.
KUBAN Doğan.,Osmanlı Mimarisi,İstanbul:YEM Yayınları,2007.
ASLANAPA, Oktay., Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1986.
BARKAN, Ö.Lütfü., Şehirlerin teşekkül ve inkişaf tarihi bakımından Osmanlı İmparatorluğunda imaret sitelerinin kuruluşu ve işleyiş tarzına ait araştırmalar, İktisat Fakültesi Mecmuası, XXIII/1-2, (İstanbul 1962-63), s.239-296.
CEZAR Mustafa., Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul 1985.
EMİR Sedat., Erken Osmanlı Mimarlığında Çok-İşlevli Yapılar : Kentsel Kolonizasyon Yapıları Olarak Zaviyeler I. Öncül Yapılar : Tokat Zaviyeleri, c.1, İstanbul 1994.
EYİCE, S., İlk Osmanlı devrinin dinî-içtimaî bir müessesesi : zaviyeler ve zaviyeli camiler, İ.Ü.İktisat Fakültesi Mecmuası, XXIII/1-2, (1962-1963), s.1-80.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 25 25
Final 1 20 20
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 7