Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Grekçeye Giriş SAN 340 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Arş.Gör.Dr. MERT AĞAOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Rumeysa IŞIK
Course Category
Course Objective Öğrencilerin, dilbilgisi kurallarını öğrenirken, Yunan dilinin yapısına ve ifade biçimine alışmaya başlamaları ve temel kelime hazinesine sahip olmaları amaçlanmaktadır.
Course Content Alfabeden başlanarak Eski Yunancanın temel dilbilgisi kuralları alıştırmalar aracılığıyla öğretilir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Grekçe metinleri çözümlemenin sanat tarihi açısından önemini kavrar Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Grekçe yazıları okur Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Metin çeşitleri arasında bağlantı kurar Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Batı kültüründe önemli bir yeri olan Grekçeyi diğer dillerden ayırt eder Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Konuyla ilgili araştırma planı önerir Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Grekçe´nin temel özelliklerini tanır Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Eski Yunan Alfabesi
2 Articuluslar
3 İsimler (1. Çekim)
4 İsimler (1. Çekim)
5 Sıfatlar
6 Zamanlar (Prasens)
7 Zamanlar (Imperfectum)
8 Zamanlar(Futurum)
9 Ara Sınav
10 İsimler(2.Çekim)
11 Kuralsız Sıfatlar
12 Zamanlar(Perfectum)
13 Zamanlar(Plusquamperfectum)
14 Zamirler
Resources
Course Notes Öğretim Üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources Z. Taşlıklıoğlu, Eski Yunancada İlk Adımlar, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 362, İstanbul 1948.
F. Cluzeau, Yunan Dili Grameri (yayımlanmamış ders notları).
S. Sinanoğlu, Yunan Dili Grameri: Morfoloji, I, TTK Basımevi, Ankara 1975.
S. Sinanoğlu - C. Türkkan, Yunanca Uygulama Kitabı, A.Ü. DTCF Yayınları, Ankara 1979.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur.
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5