Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Balkanlarda Türk Sanati SAN 232 4 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi GÜLSEN TEZCAN KAYA
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Mert Ağaoğlu
Course Category
Course Objective Osmanlı Devletinin hüküm sürdüğü Balkan coğrafyasında inşa edilen mimarlık eserlerini; plan, mimari, malzeme-teknik, cephe düzeni, süsleme ve üslup özellikleri bakımlarından inceleyerek, Balkanlarda Osmanlı mimarisini şekillendiren faktörleri ve ortaya çıkan üslup farklılıklarını belirlemek.
Course Content Balkanlarda inşa edilen Osmanlı mimari eserlerinin üslup özelliklerinin belirlenmesine yarayacak temel bilgiler (terminoloji, yöntem, literatür-kaynak, yapı türleri, şehirlerin fiziki yapısı, vd.) verilerek, ileriki yıllarda ihtiyaç duyulan altlıklar öğretilir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Osmanlı Döneminde inşa edilen yapıların mimarlık sanatında ulaştığı gelişmişlik düzeyini belirler Anlatım, Gösteri, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Ders kapsamında ele alınan coğrafyadaki şehirlerin Osmanlı dönemindeki fiziki yapısını belirler Anlatım, Gösteri, Sınav , Ödev,
3 Yapı tanımlaması ve incelenmesinin nasıl yapılacağını; mimari ve süsleme terminolojisini kavrar Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
4 Osmanlı Mimarisini meydana getiren yapıları; mimari gelişmişlik ve üslup özellikleri bakımından yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Sözlü Sınav, Ödev,
5 Osmanlı şehirlerinde inşa edilen mimarlık eserleri, işlev ve tipolojik bakımdan sınıflandırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
6 Osmanlı Dönemi Mimarisi ile ilgili kaynak-literatür irdelemesi yapar Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve kaynaklar
2 Konunun sınırları
3 Osmanlı öncesi ve Osmanlı Dönemi Türk şehirlerinin fiziki yapısı (örneklere dayalı olarak)
4 Osmanlı Mimarisini oluşturan yapıların türlerine göre gruplandırılarak yapı incelemesine ön hazırlık yapılması
5 Osmanlı Mimarisi ile ilgili araştırmalarda izlenecek yönteme ilişkin örnek çalışmaların irdelenmesi
6 Osmanlı Mimarisi ile ilgili araştırmalarda izlenecek yönteme ilişkin örnek çalışmaların irdelenmesi
7 Tek yapı ölçeğinde yapı irdelemesinin yaptırılması
8 Tek yapı ölçeğinde yapı irdelemesinin yaptırılması
9 Sınav
10 Tek yapı ölçeğinde yapı irdelemesinin yaptırılması
11 Tek yapı ölçeğinde yapı irdelemesinin yaptırılması
12 Etkileşimler
13 Karşılaştırma
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources AYVERDİ, Ekrem Hakkı., Avrupada Osmanlı Mimari Eserleri: Yugoslavya, (haz.) Gürbüz Ertürk-Aydın Yüksel) İstanbul Fethi Derneği, İstanbul, 1981.
AYVERDİ, Ekrem Hakkı., Avrupada Osmanlı Mimari Eserleri: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, (haz.) Gürbüz Ertürk-Aydın Yüksel) İstanbul Fethi Derneği, İstanbul, 1982.
MIJATEV, Petar., Bulgaristan´daki Osmanlı Anıtları, (trc.) Yaşar Yücel, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1987.
VIRMIÇA, R., Kosovada Türk Mimari Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları/ 227, Ankara, 1999.
ÖZER, Mustafa., Üsküp?te Türk mimarisi (XIV.-XIX. yüzyıl), Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2006.
KUŞ, Ahmet, vd., Rumeli?de Osmanlı Mirası = Ottoman Heritage in Rumelia : Arnavutluk - Makedonya, (trc. Umut Yavuz), Hazinedaroğlu İnşaat Grubu Kültür Yayınları: 2, İstanbul, 2007.
KONUK, Neval., Yunanistanda Osmanlı Mimarisi= Ottoman Architecture in Greece, (çev.) Nihan Demirkaya, vd., Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara, 2010.
ÇAYCI, Ahmet., Ürdünde Osmanlı Mimarisi, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 2010.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 20 20
Kısa Sınav 2 8 16
Ödev 1 20 20
Final 1 15 15
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6