Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Süsleme Sanatlari SAN 108 2 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. ELA TAŞ
Course Lecturers Doç.Dr. ELA TAŞ,
Course Assistants

Arş. Gör. Erdal OKUMUŞ

Course Category
Course Objective

İslam öncesi Türk sanatından Osmanlı İmparatorluğu´nun son dönemine kadar olan süreçte, geleneksel Türk bezeme sanatlarının tarihi gelişimi; süsleme çeşitleri, malzeme-teknik bağlamında örnekler üzerinden öğrencilere aktarılarak, etkileşimler ve yerel özelliklerin değerlendirilmesi gerçekleştirilecektir.

Course Content

Süsleme sanatlarında malzeme ve teknik, süslemelerin tasnifi, kompozisyon çeşitleri ve özellikleri, kompozisyon ve motif analizleri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kompozisyon oluşturma yöntemlerini değerlendirir Anlatım, Gösteri, Sınav , Performans Görevi,
2 Süsleme sanatlarında malzeme-teknik ilişkisini yorumlar Anlatım, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 İslâmiyetin Türk süsleme sanatlarına etkisini irdeler Anlatım, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Karşılaştığı bir sanat eseri döneminin genel özellikleri içerisinde yorumlar Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Süsleme çeşitlerinin kronolojisini ve dönemlere göre üslup özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
6 Türk süsleme sanatlarını çeşitlerine ayırır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin amacı ve içeriği, kaynaklar.
2 Süsleme çeşitleri ve özellikleri
3 Malzeme ve teknik
4 Türk süsleme sanatlarının kökeni ve ilk örnekler
5 İslam dininin etkisi, tasvir yasağı problemi.
6 Hun, Göktürk, Uygur Devri Süsleme Anlayışı
7 Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu Dönemi Süsleme Anlayışı
8 Erken Beylikler Dönemi Süsleme Anlayışı
9 Ara Sınav
10 Anadolu Selçuklu Devri Süsleme Anlayışı
11 Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemi Süsleme Anlayışı
12 Klasik Osmanlı Dönemi Süsleme Anlayışı
13 Geç Dönem Osmanlı Süsleme Anlayışı
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes <p>&Ouml;ğretim &uuml;yesi tarafından verilecek</p>
Course Resources

ARSEVEN Celal Esad., Sanat Ansiklopedisi, C. I-V, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1983.
Birol İnci., Derman Çiçek,Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 1991.
AKAR Azade-KESKİNER Cahide., Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, 2. baskı, İstanbul: Tercüman Sanat ve Kültür Yayınları, 1978.
BİROL İnci A.,Klasik Devir Türk Tezyini Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri, İstanbul: Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, 2008.
KESKİNER Cahide., Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler Hatai, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları; 2159. Sanat eserleri dizisi;289, 2000.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur.
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5