Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sanat Tarihine Giriş SAN 101 1 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU,
Course Assistants Yrd. Doç. Dr. Gülsen Tezcan Kaya
Course Category
Course Objective Prehistorik dönemden başlayarak Roma döneminin sonuna kadar sanatın Asya ve Avrupa´daki uygarlıklara etkisi anlatılacaktır.
Course Content Prehistorik dönem Asya ve Avrupa uygarlıkları ve sanatı, ilk çağda Anadolu sanatı, Önasya uygarlıkları ve sanatı, Anadolu´da Yunan ve Roma sanatı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Erken dönem uygarlıklarını tanır Anlatım, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Kültürlerarası geçişleri kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Tarih öncesi çağlarda Anadolu kültür ve sanatını değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Çağdaş kültürlerin eserlerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev,
5 Erken dönem uygarlıklarının sanata yansımalarını ifade eder Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Sanatın ortaya çıkış sürecini kronolojik olarak yorumlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Yöntem ve kaynaklar
3 Tarih öncesi dönemlerde sanat ve din ilişkisi
4 Mezopotamya Sanatı
5 Mısır Sanatı
6 Hitit ve Frig Sanatı
7 Lidya ve Likya Sanatı
8 Urartu Sanatı
9 Ara Sınav
10 Antikçağ ´da Yunan Mimarisi
11 Antikçağ ´da Yunan Sanatı
12 Roma Mimarisi
13 Roma Dönemi Resim Sanatı
14 Roma Dönemi Heykel Sanatı
Resources
Course Notes Dersin hocası tarafından verilecektir
Course Resources Arseven, Celal Esat; (1983). Sanat Ansiklopedisi, (Beş cilt),İstanbul,(5. basım)
Sözen, Metin-Tanyeli, Uğur; (1992),Sanat Kavram ve Terimleri
Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Bazin, G.(1998). Sanat Tarihi, Sosyal Yayınları, İstanbul.
Baynes, K. (2002). Toplumda Sanat, (Çev. Y. Atılgan),Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul.
Boardman, J. (2005). Yunan Heykeli Klasik Dönem, (Çev. G. Ergin),
stanbul, Homer Kitabevi.
Boardman, J.(2005). Yunan Sanatı, (Çev. Y. İlseven), Homer
Kitabevi, İstanbul.
Freeman, C. (2003). Mısır, Yunan ve Roma, Antik Akdeniz
Uygarlıkları, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara
Gombrich, E. H. (1980). Sanatın Öyküsü, (Çev. Bedrettin Cömert),İstanbul
İpşiroğlu, N., M. İpşiroğlu (1977). Oluşum Süreci İçinde Sanatın Tarihi, Cem Yayınevi, İstanbul.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur.
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 130
Total Workload / 25 (Hours) 5.2
dersAKTSKredisi 5