Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Antik Anadolu Kentleri SAN 330 6 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU,
Course Assistants Arş. Gör. Rumeysa IŞIK
Course Category
Course Objective Antik dönemde Anadolu´da kurulan yerleşimlerin tanıtılması
Course Content Anadolu´daki Antik kentler ve kentsel dönüşüm.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kentlerdeki mimari yapıları tanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Antik çağ kentlerinin özelliklerini bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Antik kent kazılarını öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Komşu kentlerle karşılaştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bölgesel üslupları tasvir eder Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
6 Antik Anadolu coğrafyasının sınırlarını çizer Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Antik Anadolu Coğrafyası
3 İyon kentleri (Ephesos, Miletos ve Samos)
4 İyon kentleri (Kolofon, Priene, Smyrna
5 Likya kentleri (Patara, Xsantos, Myra)
6 Lidya kentleri (Sard, Thyateira)
7 Frig kentleri (Aizonai, Hierapolis, Gordion)
8 Misya kentleri (Pergamon, Bergama, Kyzikos)
9 Ara sınav
10 Kilikya kentleri (Antiokheia, Aphrodisias)
11 Troya antik kenti
12 Kazılar ve Yüzey Araştırmaları
13 Çevre kültürlerle Etkileşim
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından bildirilecektir.
Course Resources R. E. Wycherley, Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu, çev. Nur Nivren, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1986.
John Rich, Geç Antik Çağda Kent, çev. Suna Güve, Ertuğrul Güven, İstanbul: Homer Kitabevi, 1999.
Emrullah Güney, Antik Çağ Türkiye Kentleri, İstanbul: Bilgili Yayın Yapım, 2000.
E. J. Davis, Anadolu : XIX. Yüzyılda Caria, Phrygia, Lycia ve Pisidia’nın Bazı Antik Kentlerine Yapılan Bir Gezinin Öyküsü, çev. Funda Yılmaz, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2006.
Schwertheim Elmar, Antik Çağda Anadolu
John Rich-Andrew Wallace Hadrill Antik Dünyada Kırsal ve Kent
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 1 12 12
Final 1 14 14
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5