Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Hali Sanati SAN 335 5 2 + 1 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ELA TAŞ
Course Lecturers Öğr.Gör. MUSTAFA GENÇ,
Course Assistants Arş. Gör. Rumeysa IŞIK
Course Category
Course Objective Türk Halı Sanatı´nın tarihsel gelişimi, çevre kültürlerin eserleriyle karşılaştırmalı olarak öğrenilecektir
Course Content Türk Halısı´nın tarih içinde kazandığı işlevsel ve estetik yönleri kronolojik olarak anlatılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çağdaşı eserlerle üslup açısından karşılaştırma yapar Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev,
2 Halı sanatı ile ilgili teknik ve terimleri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
3 Müze ve koleksiyonlardaki eserleri betimler Anlatım, Gösteri, Örnek Olay, Ödev,
4 Türk halı sanatını tarihi süreçte değerlendirir Anlatım, Tartışma, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
5 Bölgesel üslupları araştırır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
6 Motif ve kompozisyonları değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Kapsam ve Sınırları, Kaynaklar
2 Halının Tarihçesi
3 Halı Yapımında Kullanılan Malzemeler ve Araçlar
4 Boyar Maddeler
5 Düğüm Çeşitleri
6 Halılarda Kompozisyon
7 Halılarda Kullanılan Motifler ve Anlamları
8 Ara Sınav
9 Marmara Bölgesinde Halıcılık
10 Ege Bölgesinde Halıcılık
11 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Halıcılık
12 Akdeniz Bölgesinde Halıcılık
13 İç Anadolu Bölgesinde Halıcılık
14 Karadeniz Bölgesinde Halıcılık
Resources
Course Notes Öğretim üyesi tarafından bildirilecektir.
Course Resources Kazım DİRİK, Eski veYeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri Panoraması, İstanbul: İktisat Vekaleti, 1938. Besim ATALAY, Türk Halıcılığı ve Uşak Halıları, Ankara: Türkiye İş Bankası, 1967.
Oktay ASLANAPA Türk Halı Sanatı´nın Bin Yılı, İstanbul : Eren Yayıncılık, 1987.
Yusuf DURUL-Oktay ASLANAPA, Selçuklu Halıları: Başlangıcından Onaltıncı Yüzyıl Ortalarına Kadar Türk Halı Sanatı, İstanbul: Ak Yayınları, 1973, [t.y.]
Kurt ERDMANN, , 15. Asır Türk Halısı,(Çev: H. Taner), İ.Ü. Ed. Fak. Yay. No. 715, 1966.
Şerare YETKİN, Türk Halı Sanatı, Çağlayan Basımevi, İstanbul 1974.
Önder KÜÇÜKERMAN, Anadolu’nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı İçinde Hereke Fabrikası : “...Saray’dan Hereke’ye giden yol...”. Ankara: Sümerbank, 1987.
E. Fuat TEKCE, Pazırık : Altaylardan Bir Halının Öyküsü, Ankara : Kültür Bakanlığı, 1993.
Ayan GÜLGÖREN, 7-19. Yüzyıl Konya Kapadokya Halıları, İstanbul : Eren Yayıncılık, 1997.
Bekir DENİZ, Türk Dünyası Halı ve Düz Dokuma Yaygıları, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 2000. Nalan TÜRKMEN, Orta Asya Türkmen Halıları ile Tarihi Anadolu-Türk Halılarının Ortak Özellikleri, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, 2001.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 12 12
Final 1 15 15
Total Workload 120
Total Workload / 25 (Hours) 4.8
dersAKTSKredisi 5