Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Arkeolojik Kazilarda Yön ve Belgeleme SAN 331 5 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU,
Course Assistants Arş. Gör. Murat ALKAN
Course Category
Course Objective Ortaçağ ve Osmanlı dönemlerine ait yerleşimlerde ve yapılarında yapılacak kazı ve yüzey araştırmalarında uygulanacak yöntemler ele alınır.
Course Content Proje hazırlama planlama aşamaları, kullanılacak araç ve gereçler, veri toplama, belgeleme ve değerlendirme yöntemleri örneklerle öğretilir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Alan çalışmasında kullanılacak yöntemler ve teknikler hakkında bilgi sahibi olur Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
2 Malzemeleri dönem ve üsluplarına göre ayırır Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev,
3 Kazı ve yüzey araştırmasında saptanan mimari kalıntıların ve eserlerin bilgisayar üzerinde, gereksinmelerine uygun olarak veri tabanı oluşturur Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Farklı dönemlerini konu eden araştırmalar seçilerek sorunsallarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Arşiv taramayı bilir Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev,
6 Kazı ve yüzey araştırmalarında kullanılan aletleri tanır Anlatım, Gösterip Yaptırma, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Arşiv ve kütüphane tarama
3 malzemelerin belgelenme ve değerlendirilme yöntemleri
4 Bizans, Selçuklu, Osmanlı dönemlerini ait kazı ve yüzey araştırmalarının gelişimi
5 Veri toplama
6 Kazı ve yüzey araştırmalarında kullanılan aletler
7 Kazı ve yüzey araştırmalarında kullanılan teknolojiler
8 Küçük buluntuların (sikke, maden, pişmiş toprak, cam, taş alet, vd.) çizimi
9 Ara sınav
10 Topoğrafik çalışma yöntemleri
11 Buluntuların envanterlenmesi
12 Türkiye´deki müzelerde arşiv ve belgeleme
13 Arkeolojik kazılardaki yöntem ve belgeleme sorunları
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes Dersin hocası tarafından verilecektir
Course Resources Akok, Mahmut (1972). TTK Adına Konya Alaeddin Tepesinde 1941 yılında Yapılmı olan Arkeolojik Kazıdan Elde Edilen Mimari Buluntular, VIII. Türk Tarih Kongresine Sunulan Bildiriler Ankara 25- 29 Eylül 1970, Ankara: 60- 63.
Akok, Mahmut (1975). Konya şehri içindeki Alâeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Arkeolojik Kazıların Buluntuları Belleten XXXIX 154 Ankara:
Arık, Rüçhan (2001). Kubadabad Sarayı (Bir Değerlendirme) ve Malanda Köşkü, (Yay. Haz. O. ERAVŞAR) I. Uluslar Arası
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Konya: Cilt I, 25- 32.
Arık, Oluş (1993). Alanya İçkale Kazıları (1985- 1991), Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Konya: 13- 28.
Aslanapa, Oktay, Diyarbakır Sarayı Kazısında İlk Rapor (1961), Türk Arkeoloji Dergisi 2: 10- 18.
Aslanapa, Ş. Yetkin, A. Altun (1989). The İznik Tile Kiln Excavations: The Second Round, 1981- 1988, stanbul.
Baram, Uzi and Lynda Carroll (Edt.) (2000). A History Archaeology of the Ottoman Empire, Breaking New Ground, New York
Eyice, Semavi (1971). Karadağ (Binbirkilise) ve Karaman çevresinde arkeolojik incelemeler, İstanbul
Fındık, Nurşen Özkul (2001). İznik Roma tiyatrosu kazı buluntuları (1980- 1995) arasındaki Osmanlı seramikleri, Ankara
Gough, M. (Ed.) (1985). Alahan: An Early Christian Monastery in Southern Turkey, Toronto
Harrison, R. M. (1978). Excavations at Saraçhane in Istanbul: Vol. 1- The Excavations, Structures, Architectural Decoration, Small Finds, Princeton
Karamağaralı, Haluk (1982). Konya Ulu Cami Rölöve ve Restorasyon Dergisi 4 (1. Restorasyon Semineri Özel Sayısı) Ankara: 121- 132.
Ramsay, W. M. and Gertrude L. Bell (1909). The Thousand and One Churches, London
Mitchell, S. (1980). Avan Kale: Keban Rescue Excavations, Eastern Anatolia, Oxford
Moore, J. (1993). Tille Höyük 1: The Medieval Period, London
Redford, S., (2000). Landscape and the state in medieval Anatolia: Seljuk Gardens and pavilions of Alanya, Turkey, Oxford.
Ötüken, S. Yıldız (1994). Myra- Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı (1989- 1993). Lykia Anadolu- Akdeniz Arkeolojisi I: 115- 123.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur. X
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur. X
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir. X
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 15 15
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5