Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Endülüs Sanati SAN 235 3 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜLİN ÇORUHLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör Murat ALKAN
Course Category
Course Objective 8.-15. yüzyıllar arası İslam tarihi ve sanatının önemli bir devresini oluşturan Endülüs sanatının her yönüyle ele alınması ve bu sayede Türk-İslam sanatının daha iyi anlaşılması
Course Content Emevi dönemi, Mülûkü’t-Tavâif, Mağribî, Nasrî, Mudejar sanatı.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Endülüs sanatının günümüze yansımalarını tahlil eder Anlatım, Tartışma, Benzetim, Bireysel Çalışma, Performans Görevi,
2 Endülüs sanatının Avrupa Sanatına etkisini karşılaştırır Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Endülüs sanatının Türk sanatıyla münasebetlerini ve sonuçlarını yorumlar Anlatım, Bireysel Çalışma, Ödev,
4 Endülüs tarihini anahatlarıyla inceler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
5 Endülüs sanatlarını genel hatlarıyla kavrar Anlatım, Tartışma, Sınav ,
6 İslam medeniyetinin Avrupa´ya etkisinde Endülüs´ün ve sanatının yeri-rolünü değerlendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin amacı ve sınırları, konu ile ilgili kaynakların değerlendirilmesi
2 Genel hatlarıyla Endülüs tarihi, kültürü, medeniyeti
3 Endülüs kültürü ve sanatının Batı´ya etkileri
4 Endülüs mimarisi
5 Endülüs mimarisi
6 Endülüs mimarisi
7 Endülüs mimarisi
8 Mimari süsleme
9 Mimari süsleme
10 Ara Sınav
11 El sanatları
12 El sanatları
13 El sanatları
14 Değerlendirme
Resources
Course Notes Öğretim Üyesi tarafından verilecektir.
Course Resources Lütfi Şeyban, Endülüs Medeniyeti ve Endülüslüler, İstanbul 2012
Selçuk Mülayim, Endülüs Sanatı, Endülüsten İspanyaya, Ankara 1996, s. 97-108
İslam Sanatı ve Mimarisi, çev. Nurettin Elhüseyni, Literatür Yayınları, İstanbul 2007
Titus Burckhadt, Moorish Culture in Spain, N.York 1972
Robert Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, London 1999
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Sanat özelliği olan maddi kültür eşyasını coğrafi bölgeye, ülkeye, topluluklara ve zamana göre inceleyip,bilim dalına özgü yöntemlerle değerlendirir. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri Mimarlık, Arkeoloji, Güzel Sanatlar bilgileri ile birlikte kullanarak Sanat Tarihi konu ve problemlerini tanımlama, yorumlama, değerlendirme, araştırma ve kanıtlara dayalı çözme yeteneğine sahiptir. X
3 Sanat tarihi alan çalışmalarında plan ve uygulama yapabilir X
4 Sanat tarihi alanında kaynak ve sorunları tanır, formule eder ve çözer X
5 Tarihi çevre değerlerini araştırır, korur, öğretir ve gelişimini destekler. X
6 Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyebilme, kendini sürekli olarak yenileyebilme ve yenilikleri Sanat Tarihi alanına aktarabilme becerisine sahip olur.
8 Mesleğinin gereği olarak sosyal çevresi ile uyumlu genel kültür seviyesine ulaşmıştır ve sosyal ilişkileri güçlüdür; bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular. X
9 Teknik resim, restorasyon, röleve, kazı teknikleri, fotoğraf çekimi ve bilgisayar kullanımıyla ilgili teknik becerilere sahip olur.
10 Sanat Tarihi ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuata hakimdir ve bu mevzuata uygun davranarak strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları değerlendirir.
11 Bölgesinin kültürel ve tarihi değerlerini tanır, tanımlar; bunlarla ilgili plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir, izler, kişi ve kurumları bilgilendirir. Sonuçları yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur. X
12 Her türlü alan çalışmasına uyabilme, çalışabilme ve gerekli teknik donanımı kullanabilme yeteneğine, mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahiptir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 7 14
Ödev 1 13 13
Final 1 15 15
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5