Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HİSTORİOGRAPHY TAR 646 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MEHMET YAŞAR ERTAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Epistemological analysis of the concept of the date made, by considering the effective understanding of the genesis and development of historiography in the historical process, the diversity of differing cultural diversity in the world, depending on the philosophy will be explained. Ancient medieval world, from classical rationalism historis and finally the development process of writing history will be monitored to postmodernist historiography. Factors affecting the modern historiography profession, outstanding problems, the factors that determine the historiography cases will be processed. The main features of contemporary historiography, will be considered an alternative historiography I schools. Yesterday-today of the modern historiography in Turkey will be discussed.
Dersin İçeriği
Modern tarihçilik mesleğine etki eden faktörler, öne çıkan sorunlar, tarihyazım olgusunu belirleyen etmenler işlenecektir
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Concepts in History: Past, memory, memories, memory, objectivism, analogy, empathy, facts, concepts, imagery,
2 concepts on time: anachronism, synchronism, evidence, historical encounter, the historical interpretation, historical understanding, change, continuity, epoch-term historical comparisons.
3 Antiquity in historiography: I -Beech and developments in the ancient Greek civilization
4 medieval historiography in Europe: Christian thought and historiography
5 historiography in Islamic civilization
6 Enlightenment and history: world history letter
7 Midterm
8 Since the history of the nation of 8 Empire: Ottoman historiography of the Republic of Turkey: Turkish historiography until 1908,
9 1908-1940 romantic historiography in Turkey
10 paradigm shift in the social sciences and historiography in the world after 1945
11 developments and postmodernist historiography of the 1990s
12 new areas and popular history
13 contemporary problems of modern historiography: the objectivity of the interests concerned.
14 Review

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Temel Kaynaklar
(yayın tarihine göre sıralayınız.)
1.Babinger Franz (1992). Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, 2.baskı, (Çev. Coşkun Üçok), Ankara.
2. Bedia Demiriş (1994). Greklerde ve Romalılarda Tarih Yazımı: I. Greklerde Tarih Yazımı Anadolu Araştırmaları Cilt XIII, İstanbul s. 231-240.
3.Marc Bloch (1994). Tarihin Savunusu ya da Tarihçilik Mesleği (Çev: Mehmet Ali Kılıçbay). Gece Yayınları, Ankara.
4.Keith Jenkins (1997). Tarihi Yeniden Düşünmek, (Çev. Bahadır Sina Şener), Dost Yayınları, Ankara.
5.Demiriş, Bedia, (1999). Greklerde ve Romalılarda Tarih Yazımı: 2. Romalılarda Tarih Yazımı: Anadolu Araştırmaları Cilt XV, İstanbul s. 431-459.
6.İlhan Tekeli (2000). Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitabevi, Ankara. 7.George Iggers (2000). 20. Yüzyıl Tarih Yazımı. İstanbul.
8. Bedia Demiriş (2001). Antikçağda Şiir-Tarih-Retorik İlişkisi, Toplumsal Tarih Kasım, s. 43-45.
9. Bıçak, Ayhan (2004). Tarih Sorunu. Kutadgu Bilig. Sayfa, 106-121.
10. Bıçak, Ayhan (2004). Tarih Düşüncesi 1. Tarih Düşüncesinin Oluşumu. Dergah Yayınları, İstanbul.
11.Serpil Oppermann, (2006). Postmodern Tarih Kuramı. Tarihyazımı, Yeni Tarihselcilik ve Roman, Ankara.

Referanslar ve Diğer Kaynaklar 12.Aysevener, Kubilay ve E. Müge Barutca (2003). Tarih Felsefesi. Cem Yayınevi, İstanbul. 13.Collingwood, R.G. (1996). Tarih Tasarımı. (Çev: Kurtuluş Dinçer), Gündoğan Yayınları, Ankara. 14. Burke, Peter, (2002). Annales Tarih Okulu, (Çev. Mehmet Küçük), Doğu Batı Yay. Ankara. 15. Burke, Peter (1998). Tarih ve Toplumsal Kuram, (Çev. Mete Tuncay), Tarih Vakfı Yay. İstanbul. 16. Evans, Richard J. (1999). Tarihin Savunusu. (Çev. Uygur Kocabaş). İmge Yayınları, Ankara. 17. Sabri Hizmetli (1991). İslam Tarihçiliği Üzerine, Diyanet İşleri Yayını, Ankara. 18. Suavi Aydın (1997). Kültür-Kimlik Modelleri Açısından Türk Tarih Yazımı, (Doktora Tezi), H. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 19. Hocaoğlu, Durmuş (2002). İlerleme Üzerine Bir Tahlil Denemesi [Bölüm: 1]. Köprü, Sayı, 78. 20. Kolektif, (Sempozyum) (2000). Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 21. Özbek, Nadir (2004). "Modernite, Tarih ve İdeoloji: İkinci Abdülhamid Dönemi Tarihçiliği Üzerine Bir Değerlendirme." Literatür, 3: 71-90. 22. Özbek, Nadir (2003). "Alternatif Tarih Tahayyülleri: Siyaset, İdeoloji ve Osmanlı-Türkiye Tarihi" Toplum ve Bilim, 98: 234-54. 23. Özbek, Nadir (1997). "Zeki Velidi Togan ve ´Türk Tarih Tezi, Toplumsal Tarih, 8, (45), 15-23. 24.Özlem, Doğan (1996). Tarih Felsefesi. Anahtar Yayınları, İstanbul. 25. Şehabettin Tekindağ (1971). "Osmanlı Tarih Yazıcılığı", Belleten. XXXV/ 140, s. 655-663. 26. Zafer Toprak (1991). "Sosyal Tarihin Alanı ve Türkiye Gerçeği." Toplum ve Bilim, Yaz/Güz, 77-88. 27. Robert Young. (2000). Beyaz Mitolojiler Tarih Yazımı ve Batı, Bağlam Yayınları, İstanbul. 28. Vahdettin Engin ve Ahmet Şimşek (Ed.) (2011). Türkiye´de Tarihyazımı, Yeditepe Yayınları, İstanbul; 29. Ahmet Şimşek (Ed.) (2011). Tarih Nasıl Yazılır? Tarihçi Kitabevi, İstanbul.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline; X
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process; X
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline; X
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related X
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred); X
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization; X
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;