Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH GEOGRAPHY AND GEOPOLITICS SBE 205 3 4 + 0 4 6
Ön Koşul Dersleri

None.

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Dersi Verenler Doç.Dr. YÜKSEL GÜÇLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

Purpose of this course is to comprehend the physical, human and economic geography properties and geopolitical importance of Turkey.

Dersin İçeriği

Turkey´s place and location. Turkey´s geopolitical and geostrategic situation and characteristics. Turkeys relations with some countries, regions, political, military, economic and cultural organizations. Turkey´s physical geography features (geological and geomorphological features, climate, hydrographic features, soil types, vegetation and fauna). Turkey´s human and economic geography characteristics (population, agriculture, forestry, animal husbandry, mining, energy sources, industry, transport, trade, tourism).

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains the physical geographical features of Turkey in general. 1 - 2 - 14 - A -
2 - Explains the human geography characteristics of Turkey in general. 1 - 2 - 14 - A -
3 - Explains the economic geographical features of Turkey in general. 1 - 2 - 14 - A -
4 - Evaluates the geopolitical importance of Turkey in general. 1 - 2 - 14 - A -
5 - Determines the location and license plate codes of provinces in Turkey map. 1 - 2 - 14 - A -
6 - Prepares a homework and makes a presentation on a topic related to the course. 1 - 2 - 14 - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Turkey’s place and location. General evaluation of Turkey's geopolitical and geostrategic situation. Turkey's relations with some countries and some international organizations Related resources will be read.
2 General geological and geomorphological characteristics of Turkey. General characteristics of Turkey's mountains. General characteristics of plains, river-basins and plateaus of Turkey Related resources will be read.
3 General characteristics of Turkey's rivers, lakes and ground waters. General features of The Black Sea, The Mediterranean Sea, The Aegean Sea and The Marmara Sea Related resources will be read.
4 General characteristics of Turkey's climate Related resources will be read.
5 General characteristics of Turkey's vegetation geography Related resources will be read.
6 General characteristics of Turkey’s soil geography. General characteristics of natural animal communities in Turkey Related resources will be read.
7 Mid-term exam.
8 General characteristics of population geography in Turkey. General characteristics of settlement geography in Turkey Related resources will be read.
9 General characteristics of administrative geography of Turkey. General characteristics of agricultural geography in Turkey Related resources will be read.
10 General characteristics of animal husbandry and aquaculture in Turkey Related resources will be read.
11 General characteristics of mining geography in Turkey. General characteristics of energy resources geography in Turkey Related resources will be read.
12 General characteristics of industrial geography in Turkey Related resources will be read.
13 General characteristics of transportation geography in Turkey Related resources will be read.
14 General characteristics of tourism geography in Turkey. General characteristics of trade geography in Turkey Related resources will be read.

Kaynaklar

Ders Notu

*Atalay, İ., Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği.   META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2016.

*Çoban, A. (Editör), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2017.

Ders Kaynakları

*Hayır Kanat, M. (Editör), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd, Şti., Ankara, 2016.

*Şahin, C. ve Doğanay, H., Türkiye Coğrafyası: (Fiziki, Beseri, Ekonomik, Jeopolitik). Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2003.  

*Özey, R., Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. 2. bs., Aktif Yayınevi, İstanbul, 2010.

*Şahin, C., Doğanay, H. ve Özcan, N.A., Türkiye Coğrafyası: (Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitik). Gelş. 4. bs., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2006.

*Yazıcı, H.ve Koca, N. (Editörler), Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği.  4. baskı,  Pegem Akademi, Ankara, 2014.  

*Şahin, C., Türkiye Fiziki Coğrafyası. Genşl. 4. Bs., Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2006.

*Atalay, İ., Açıklamalı Türkçe-İngilizce Doğa Bilimleri Sözlüğü. Coğrafya-Ekoloji-Ekosistem. META Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 2004.

*Atalay, İ., Toprak Coğrafyası. Genişletilmiş 2.Baskı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay. No: 8, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 1989.

*Öngör, S., Coğrafya Terimleri Sözlüğü. Birinci Basılış. Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1975.

*Atalay, İ., Uygulamalı Klimatoloji. META Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 2010.

*Atalay, İ., Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası. Cilt I, Cilt II. Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, No.327, META Basım Matbaacılık Hizmetleri, Bornova, İzmir, 2008.

*Atalay, İ., Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. 2. baskı, Ege Üniv. Edebiyat Fak. Yay. İzmir, 1987.

*Atalay, İ., Türkiye Vejetasyon Coğrafyası. Ege Üniv. Basımevi, Bornova, İzmir, 1994.

*Koçman, A., Türkiye İklimi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yay. No:72, İzmir, 1993.

*Atalay, İ., Türkiye İklim Atlası. İnkilap Kitapevi, İstanbul, 2011.

*Atalay, İ. ve Efe, R., Türkiye Biyocoğrafyası.  META Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir, 2015.

*Dönmez, Y., Trakya’nın Bitki Coğrafyası. Gen.2.bs.,  İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1990.

*Atalay, İ.ve Mortan, K., Resimli ve Haritalı Türkiye Bölgesel Coğrafyası. Genşl.4. bs.,  İnkılap Kitabevi,  İstanbul, 2007.

*Saraçoğlu, H., Akdeniz Bölgesi. MEB Yayını,  İstanbul, 1989.

*Saya, Ö.ve Güney, E., Türkiye Bitki Coğrafyası. 2.bs.,  Nobel,  Ankara, 2014.

*Güngördü, M., Marmara Bölgesi’nin Bitki Coğrafyası . İstanbul Üniversitesi yayın no : 4176. Edebiyat Fakültesi yayın no: 3416, İstanbul,  1999.  

*Atalay, İ., Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri. 1.bs., Orman Bakanlığı,  Ankara, 2002.

*Güney, E., Türkiye Hidrocoğrafyası: Yeraltı Suları, Kaynaklar, Maden Suları, Akarsular, Göller, Sulak Alanlar: Coğrafi Özellikleri, Ekonomik Değerleri, Ekolojik Sorunları.  Çantay Kitabevi, İstanbul, 2004.

*Darkot, B., Ege Bölgesi Coğrafyası.  3. bs., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1995. 

*Darkot, B. ve Tuncel, M., Marmara Bölgesi Coğrafyası.  İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 1981.

*Umar, B., Türkiye’deki Tarihsel Adlar: Türkiye’nin Tarihsel Coğrafyası ve Tarihsel Adları Üzerine Alfabetik Düzende Bir İnceleme. 2.bs., İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 1993.

*Doğanay, H., Türkiye Ekonomik Coğrafyası. Güncelleştirilmiş genişletilmiş 5. Baskı, PEGEM Akademi, Ankara, 2011.

*Doğaner, S., Türkiye Turizm Coğrafyası. Çantay Kitabevi, İstanbul, 2001.

*Karabağ, S.ve Şahin, S., Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası. Gözden Geçirilmiş, 2. basım, Gazi Kitabevi, Ankara, 2009.

*Tümertekin, E., Türkiye’de Şehirleşme ve Şehirsel Fonksiyonlar = Urbanization and Urban Functions in Turkey. İstanbul Üniversitesi Yayınları; 1840. Coğrafya Enstitüsü Yayınları ; 72,  İstanbul,  1973.

*Tunçdilek, N., Türkiye İskan Coğrafyası: Kır İskanı (Köy-Altı İskan Şekilleri). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları; 1283. Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 49, İstanbul, 1967.

*Doğanay, H., Türkiye Beşeri Coğrafyası.  MEB, Ankara, 1997.

*Yüksel, Y., Türkiye’de Demografik Geçiş Süreci ve Sosyal Politikalar.  DPT, Ankara, 2007.

*Şenol, F., Türkiye Coğrafyası: Yöresel Turizm Kaynaklarımız ve Dünya Harikaları.  Detay Yayıncılık, Ankara, 2008.

*Aktaş, G. (Editör), Türkiye Turizm Coğrafyası.  Detay Yayıncılık, Ankara, 2008. 

*Gürdal, M., Türkiye Turizm Coğrafyası.  Muğla Üniversitesi Matbaası, Muğla, 2001.

*Doğanay, H., Türkiye Turizm Coğrafyası.  3. bs., Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2001.

*Köksal, A., Türkiye Turizm Coğrafyası.  Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1994.

*Yaşar, O., Sanayi Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: Türkiye'de Tarıma Dayalı Sanayiler. 1.bs., Çantay,  İstanbul, 2002.

*Karluk, R., Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüşüm.  13.baskı,  Beta Yayınevi, İstanbul, 2014.

*Zengin, B., Turizm Coğrafyası : Türkiye Genel ve Bölgeler Turizm Coğrafyası. Genişletilmiş 2. basım,  Değişim Yayınları,  İstanbul, 2006.

*Sevgi, C., Sanayileşme Sürecinde Türkiye ve Sanayi Kuruluşlarının Alansal Dağılımı.  Beta,  İstanbul, 1994.

*Özey, R., Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Türkiye.  Marifet Yayınları, İstanbul, 1998. 

* Özçağlar, A., İdari Coğrafya. Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara, 2011.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2
3
4
5
6
7
8 X
9 X
10
11

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
Odev 1 15
PerformansGoreviSeminer 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 1 16
Mid-terms 1 20 20
Quiz 1 5 5
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 145
Toplam İş Yükü /25(s) 5.8
Dersin AKTS Kredisi 5.8
; ;