Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Explanation of course content
2 Subject detection
3 Content detection
4 Content detection
5 Literature search
6 Literature search
7 Presentation preparation method
8 Presentation preparation method
9 Academic writing rules
10 Academic writing rules
11 Academic writing rules
12 Evaluation and Comparison
13 Presentation and Discussion
14 General Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu

Tespit edilen konuya göre şekillenmektedir. 

Ders Kaynakları

SÖZEN M.-TANYELİ U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü,İstanbul, 1986.
WÖLFFLLİN, H.,Sanat Tarihinin Temel Kavramları,İstanbul,1985.
HASOL Doğan., Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü,İstanbul, 1975.
TURANİ Adnan ,Sanat Terimleri Sözlüğü,İstanbul, 1993.
ALAÇAM E., Araştırma ve Yayım İlkeleri, Konya, 1991.
ALTUN A.,Dipnot ve Bibliyografya Esasları, İstanbul, 1986.
DAY R.A., Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır, (çev.)Fatoş Dilber, Ankara, 1973.
MÜLAYİM Selçuk., Sanat Tarihi Metodu, İstanbul,1983.

Suut Kemal Yetkin, İslam Sanatı Tarihi, 1954.
Hüsnü Züber, Türk Süsleme Sanatı, 1971.
Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, 1973.
Mandel Gabriele, İslam Sanatının Tanıyalım (Çev. Solmaz Turunç), 1982.
Suut Kemal Yetkin, İslam Ülkelerinde Sanat, 1984.
Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Türk Sanatının ABC’Sİ, 1998.
Yıldız Demiriz, İslam Sanatında Geometrik Süsleme, 2000
Robert Hillenbrand, İslam Sanatı ve Mimarlığı, 2005.
Markus Hattstein, Islam Art and Architecture, 2013.
Lütfi Şeyban, Endülüs, 2014.
Yılmaz Can – Recep Gün, Ana Hatlarıyla Türk İslam Sanatı ve Estetiği, 2015.

AHUNBAY, Zeynep., Mimar Sinanın Eğitim Yapıları Medreseler, Darülkurralar, Mektepler, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri, İstanbul: T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü,1986.
AYVANSARAYÎ, H., Hadikat-ül Cevami; Cilt I-II,İstanbul: Matbaa-ı Âmire, 1281.
CANTAY, Gönül., Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2002.
CANTAY, Gönül., Sinan Külliyelerinde Kervansaray Planlaması, II. Uluslararası Türk ve İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Cilt: II Mimar Sinan, İ.T.Ü. Bilim ve Teknoloji Tarihi Araştırma Merkezi, İstanbul: İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, 1986, s. 87-105.
CANTAY, Gönül., Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları No: 61, 1992.
CANSEVER, Turgut; İslâmda Şehir ve Mimari, İstanbul: Timaş Yayınları, 2006.
CEZAR, Mustafa., Tipik Yapılariyle Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Yayını no:9, 1985.
KUBAN, Doğan; 100 Soruda Türkiye Sanatı Tarihi, 100 Soruda Dizisi: 22, 4. Baskı, İstanbul: Gerçek Yayınevi,1981.
KUBAN, Doğan; Bir Kent Tarihi İstanbul, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1996.
NECİPOĞLU, Gülru; The Age of Sinan (Architectural Culture in The Otoman Empire), Hong Kong: Reaktion Books Ltd., 2005.
ÖGEL, Semra; Anıtsal Mimari ve Konut Arasındaki İlişkiler Yönünden Sinan Yapılarına Bir Bakış, İstanbul: Doğan Kubana Armağan, Eren Yayıncılık, 1996.

ARSEVEN Celal Esad.,Türk Sanatı Tarihi: Menşeinden Bugüne Kadar Mimari, Heykel, Resim, Süsleme ve Tezyini Sanatlar,İstanbul: Maarif Basımevi,1971.
ZÜBER Hüsnü., Türk Süsleme Sanatı,İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1971.
ASLANAPA Oktay., Türk Sanatı,İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.
ÖNEY Gönül., Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1978.
ÖGEL Semra., Anadolu Selçuklu sanatı Üzerine Görüşler,İstanbul: Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 1986.
ÖGEL Semra., Anadolu Selçuklularının Taş Tezyinatı, 2. Baskı, Ankara: T.T.K. Basımevi, 1987.
MÜLAYİM Selçuk., Anadolu Türk Mimarisinde Geometrik Süslemeler: Selçuklu Çağı,Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları; 503 Sanat eserleri dizisi; 1, 1982.
MÜLAYİM Selçuk.,Değişimin tanıkları: Ortaçağ Türk Sanatında Süsleme ve İkonografi, İstanbul: Kaknüs Yayınları, 1999.
BARIŞTA H. Örcün., Türk El Sanatları, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 975, 1988.
YETKİN Şerare.,Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi,İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınları: 1631,1972
ARIK Rüçhan.,Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 514, 2000.
ASLANAPA Oktay-DURUL Yusuf.,Selçuklu Halıları: Başlangıcından Onaltıncı Yüzyıl Ortalarına Kadar Türk halı Sanatı,İstanbul: Ak Yayınları.
ERGİNSOY Ülker., İslam Maden Sanatının Gelişmesi (başlangıcından Anadolu Selçuklularının sonuna kadar),Ankara: Kültür Bakanlığı, 1978. ÖNEY, Gönül., Beylikler Devri Sanatı, (2. Baskı), Ankara: T.T.K Yayınları, 2007.


Döküman Paylaşımı

; ;