Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Different branches of Private law
2 Theory of Right
3 Theory of Ownership
4 Theory of Ownership
5 Theory of Will
6 Theory of Contract
7 Theory of Contract
8 Theory of Contract
9 Theory of Cause
10 Theory of Responsibility
11 Theory of Condition
12 Theory of Nullity
13 Theory of Representation
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu

Soner Duman, Günümüz Fıkıh Problemleri

Ders Kaynakları

[1] Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslam Hukuku I-III, İstanbul 1996
[2] M. Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi; İstanbul 2005
[3] M. Akif Aydın, İslam Osmanlı Aile Hukuku, İstanbul 1985
[4] Orhan Çeker, İslam Hukukunda Akitler, İstanbul 2006
[5] Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, İstanbul 1994
[6] Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuk-ı Islamiyye ve Islahat-ı Fıkhıyye Kâmûsu, İstanbul 1971.
[7] Mustafa Ahmed, Zerka, el-Fıkhu´l Islamî fi Sevbihi´l-Cedîd, Dımaşk 1967.
[8] Ali Himmet Berki, Açıklamalı Mecelle, istanbul 1990
[9] Ali Haydar, Durerul-hukkam min şerhi Mecelletil-ahkam, Istanbul 1330
[10] Abdurrazzak Senhurî, Mesâdirul-hak fil-fıkhil-islami, Beyrut
[11] Kemal Oguzman, Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1985


Döküman Paylaşımı

; ;