Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Düşünce ve Araştirma Yöntemleri ULI 511 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ERTAN EFEGİL
Course Lecturers Prof.Dr. ERTAN EFEGİL,
Course Assistants Öğr. Gör. Rıdvan Kalaycı
Course Category
Course Objective Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri dersinin amacı, ögrencilere, öncelikle Sosyal Bilimler alanında bilim tarihi açısından bilimsel düşüncenin geçirdiği evreleri ve aşamaları izah etmektir. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi gibi ağırlıklı olarak nitel araştırma yapan bilimsel alanlarda akademik makale, tez hazırlama konusunda bilimsel yöntemler ve araştırma planı hakkında bilgi vermektir. Ders sayesinde, ögrenciler, bilimsel çalışma ile bilim-dışı veya daha çok uygulamaya yönelik ancak bilimsel yöntemleri içermeyen çalışmalar hakkında detaylı bilgi edinecektir. Ders kapsamında, tez yazmanın aşamaları, yazım dili gibi konularda da ögrenciler bilgilendirilecektir.
Course Content Sosyal Bilimler Felsefesi: Durkheim, Weber, Popper, Eleştirel Realizm, Eleştirel Teori, Pragmatism, Pozitivizm, Yorumsamacı Paradigma, Gelenekselci/Davranışsalcı Ekoller, Araştırma Planı, Makalenin Unsurları, Etik, Kaynak Gösterimi, Kitap Eleştiri, Konferans Bildirisi.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sosyal Bilimin Gelişimini Öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Makalenin Unsurlarını İnceler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Araştırma Planını Öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Kaynak Göstermeyi Öğrenir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Bilim Felsefesi hakkında bilgi edinir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin İçeriğini Açıklama
2 Sosyal Bilimler Felsefesi: Durkheim ve Weber
3 Sosyal Bilimler Felsefesi: Poppe, Eleştirel Realizm, Eleştirel Teori, Pragmatism.
4 Pozitivist ve Yorumsamacı Paradigmalar
5 Bilim, Bilimsel Bilgi, İdeoloji
6 Araştırma Planı Hazırlama
7 Sosyal Bilimlerde Metodoloji
8 Sınav Haftası
9 Uluslararası İlişkiler Alanında Makale Yazımı
10 Makale Yazılırken Dikkat Edilacak Hususlar
11 Kaynak Gösterimi
12 Kaynak Gösterimi
13 Kitap Eleştirisi, Konferans Bildirisi Hazırlama
14 Genel Değerlendirme
Resources
Course Notes 1. Patrick Baert, Sosyal Bilimler Felsefesi: Pragmatizme Doğru, İstanbul: Küre Yayınları, 2010.<br>2. Kollektif, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2012.<br>3. Frank Lewis, Sosyal Bilim Metodolojisi, İstanbul: Lotus Yayınevi, 2011.<br>4. Hamza Al, Bilimsel Araştırma Yöntemleri: Akademik Yazım Kuralları, Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 2007.<br>5. W. Lawrence Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri 2 Cilt, İstanbul: Yayınodası Yayıncılık, 2008.<br>6. Laura Rosella ve Sharon Spray, Research and Writing in International Relations, Pearson, 2008.<br>7. Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2008.<br>8. Cemal Yıldırım, Bilimsel Düşünce Yöntemi: İstanbul: İmge Kitabevi, 2008.<br>9. Orhan Türkdoğan, Çağdaş Bilimsel Araştırma Metodolojisi ve Sorunları, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2012.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 25 25
Final 1 20 20
Total Workload 140
Total Workload / 25 (Hours) 5.6
dersAKTSKredisi 6