Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uluslararasi Güncel Sorunlar ULI 516 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. EMİN GÜRSES
Course Lecturers Prof.Dr. EMİN GÜRSES,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Teorik bilgiler ile donatılan öğrencilerin, uluslar arası alanda meydana gelen gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve bu gelişmelerin teorik ve metodolojik yaklaşımlar bağlamında analiz edilmesi ihtiyacına dayanarak bu ders teklif edilmektedir.
Course Content Ders, Soğuk Savaş Sonrası dönemde meydana gelen Irak Savaşı, Afganistana müdahale, İran füze krizi, Avrupa Birliğinin genişlemesi, ABDde neo-con anlayış, Rusyada Putin faktörü, NATOnun genişlemesi, Çinin gelişimi ve Avrasyada stratejik rekabet gelişmeleri incelemektedir. Ayrıca öğrenciler, Soğuk Savaş sonrası döneme ilişkin akademisyenler arasında yaşanan teorik ve kavramsal tartışmaları da irdeler.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 ABDnin politikalarını ve bu politikaların geçirdiği evreleri, teorik temelde ve tarihsel bir süreç içerisinde analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Bölgesel gelişmeleri örnek olaylar olarak inceleyerek, teorik bilgilerini praktik alana taşır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Soğuk Savaş sonrası dönemde ortaya çıkan yeni gelişmeleri, örnek olayların yardımıyla inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Büyük devletler arasında kurulması muhtemel tek kutuplu veya çok kutuplu dünya düzeni tartışmaları hakkında karşılaştırmalı görüşler edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Uluslararası sistemdeki değişimleri karşılaştırmalı ve tarihsel bir bakış açısıyla belirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Bu incelemeleri neticesinde, uluslar arası ilişkiler disiplininin geçirdiği gelişimi ortaya koyar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş ve Dersin içeriğinin anlatımı
2 Avrupa Birliği, Rusya, ABD Güvenlik Sanem Özer, Avrupa Birliği Rusya ve ABDnin Avrupa Güvenliğine Farklı Yaklaşımlarının Transatlantik İttifakına Etkileri, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (15) 2008, 170-195.
3 BM Barış Gücü Operasyonları Ülkü Demirtürk Demirdöğen, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları ve Güç Kullanma Olgusu (1946 1996), Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (11) 2006, 236-257.
4 Etnik Terör Abdulkadir Baharçiçek, Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 10 Sayı : 1, Sayfa:11-27, ELAZIĞ-2000.
5 11 Eylül Ahmet Özer, 11 Eylül, bölünen dünya, Huntington ve çatışma, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 2007.
6 Ortadoğuda Müzakere Kültürü Cumhur Mumcu, Ortadoğuda Siyasal Modernleşme Süreci ve Müzakere Kültürü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5 Sayı:10 Güz 2006/2 s.221-231.
7 Küreselleşme ve Ulus Devlet Hurigül Eken, Küreselleşme ve Ulus Devlet.
8 İran Nükleer Kriz Mehmet DALAR, İranın Nükleer Programı: Uluslar arası Hukuk Bağlamında Bir Analiz, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar-2008 C.7 S.24 (270-303).
9 Dünya Düzenleri ve Güvenlik Endişeleri H.Tarık Oğuzlu, Dünya Düzenleri ve Güvenlik: Ulus-Devlet Güvenlik Anlayışı Aşılıyor mu?
10 Orta Asya Enerji Mücadelesi Burak Çınar, Tarihte Üçüncü Güç ve Orta Asya Enerji Savaşları.
11 Yeni Çatışma Alanları Haldun Yalçınkaya ve Kadir Tamer Türkeş, Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma Alanlarında Görülen Yeni Unsurlar.
12 Orta Asyada Rekabet Timuçin Kodaman, Türkistan Üzerinde Çin Halk Cumhuriyetinin Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri ile Olan Rekabeti, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Y.2008, C.13, S.1 s.335-350.
13 Genel değerlendirme
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes
Course Resources Sanem Özer, Avrupa Birliği Rusya ve ABDnin Avrupa Güvenliğine Farklı Yaklaşımlarının Transatlantik İttifakına Etkileri, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (15) 2008, 170-195.
Ülkü Demirtürk Demirdöğen, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları ve Güç Kullanma Olgusu (1946 1996), Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (11) 2006, 236-257.
Abdulkadir Baharçiçek, Etnik Terör ve Etnik Terörle Mücadele Sorunu, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat Universty Journal of Social Science Cilt: 10 Sayı : 1, Sayfa:11-27, ELAZIĞ-2000.
Ahmet Özer, 11 Eylül, bölünen dünya, Huntington ve çatışma, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt: 4 Sayı: 2 Yıl: 2007.
Cumhur Mumcu, Ortadoğuda Siyasal Modernleşme Süreci ve Müzakere Kültürü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:5 Sayı:10 Güz 2006/2 s.221-231.
Hurigül Eken, Küreselleşme ve Ulus Devlet.
Mehmet DALAR, İranın Nükleer Programı: Uluslar arası Hukuk Bağlamında Bir Analiz, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar-2008 C.7 S.24 (270-303).
H.Tarık Oğuzlu, Dünya Düzenleri ve Güvenlik: Ulus-Devlet Güvenlik Anlayışı Aşılıyor mu?
Burak Çınar, Tarihte Üçüncü Güç ve Orta Asya Enerji Savaşları.
Haldun Yalçınkaya ve Kadir Tamer Türkeş, Yirmi Birinci Yüzyılda Çatışma Alanlarında Görülen Yeni Unsurlar.
Timuçin Kodaman, Türkistan Üzerinde Çin Halk Cumhuriyetinin Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri ile Olan Rekabeti, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Y.2008, C.13, S.1 s.335-350.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme X
2 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme X
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma X
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme X
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme X
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma X
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma X
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma X
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma X
10 Uluslararası İlişkiler Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 20 20
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6